Kết luận số 25/KL-TTr ngày 20/5/2024 của Thanh tra Sở GD-ĐT về việc thanh tra công tác quản lý, thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh và phòng, chống tham nhũng tại Trường THPT Tôn Thất Tùng