Ban đại diện CMHS

 

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

 

STT Họ và tên Cha/mẹ học sinh Lớp Chức vụ Ghi chú
1 Ông Huỳnh Kim Gọi   11/3 Trưởng ban  
2 Ông Trần Văn Tuyến   12/9 P. Trưởng ban  
3 Bà Ngô Thị Thu Loan   11/8 P. Trưởng ban  
4 Ông Phạm Duy Hà   11/11 P. Trưởng ban  
5 Ông Nguyễn Văn Thông   10/1 P. Trưởng ban  
6 Bà Lê Thị Thuỳ Trang   12/11 Thủ quỹ  
7 Bà Lê Thị Kim Oanh   12/1 Thư ký  
8 Ông Cái Kim Vinh   10/9    
9 Ông Ngô Văn Pháp   10/1    
10 Ông Nguyễn Duy Khanh   11/1    
11 Ông Huỳnh Ngọc Phúc   10/9    
12 Ông Nguyễn Đức Ny   10/2    
13 Ông Trương Trọng Huân   10/6    

Tổng cộng danh sách có 13 người./.

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023

 

STT Họ và tên Cha/mẹ học sinh Lớp Chức vụ Ghi chú
1 Ông Huỳnh Kim Gọi   10/3 Trưởng ban  
2 Ông Trần Xuân Mạnh   12/6 P. Trưởng ban  
3 Ông Trần Văn Tuyến   11/2 P. Trưởng ban  
4 Bà Ngô Thị Thu Loan   10/8 P. Trưởng ban  
5 Ông Phạm Duy Hà   10/11  P. Trưởng ban  
6 Bà Lê Thị Thuỳ Trang   11/1    
7 Bà Nguyễn Thị Thanh Hương   12/1    
8 Ông Cái Kim Vinh   10/9    
9 Ông Ngô Văn Pháp   10/1    
10 Bà Lê Thị Tuyết Dung   10/5    
11 Ông Nguyễn Duy Khanh   11/1    

Tổng cộng danh sách có 11 người./.