Các tổ chuyên môn

GIỚI THIỆU TỔ TOÁN-TIN

- Tổng số CB-GV-NV: 14

- Trong đó: Nữ: 12; Đảng viên:6; Đại học:6; Thạc sĩ: 8

 
STT Họ và tên Nữ Năm sinh Năm vào ngành Trình độ CM, NV Thạc sĩ Đảng viên Chức vụ Ghi chú
1 Phạm Thị Ngọc Anh x 1983 2006 ĐHSP Toán - Tin
2 Huỳnh Thị Như Huệ x 1992 2015 ĐHSP Toán x
3 Đàm Quốc Bảo Hùng 1973 2003 ĐHSP Toán - Tin x
4 Trương Nữ Thu Hương x 1982 2004 ĐHSP Toán
5 Nguyễn Thị Thu Huyền x 1984 2006 ĐHSP Toán - Tin x x TTCĐ
6 Phạm Thị Lương x 1977 2000 ĐHSP Toán x x TTCM
7 Phạm Thị Nga x 1979 2002 ĐHSP Tin x TPCM Trưởng ban TTrND
8 Ngô Thị Hoài Phương x 1987 2009 ĐHSP Toán - Tin x
9 Phan Thanh Phương x 1986 2008 ĐHSP Toán - Tin x
10 Dương Thị Minh Tâm x 1991 2017 ĐHSP Tin
11 Phan Thanh Thuận 1963 1986 ĐHSP Toán Nghỉ hưu từ 11/2023
12 Nguyễn Thị Tuyết Trâm x 1985 2006 ĐHSP-Toán-Tin
13 Vũ Thanh Tùng x 1978 2000 ĐHSP Toán-Tin x x
14 Phan Thị Tường Vy x 1987 2006 ĐHSP Toán-Tin x x

GIỚI THIỆU TỔ NGỮ VĂN

- Tổng số CB-GV-NV: 11

- Trong đó: Nữ: 11; Đảng viên: 2; Đại học: 9; Thạc sĩ: 1; Khác: 1

 
STT Họ và tên Nữ Năm sinh Năm vào ngành Trình độ CM, NV Thạc sĩ Đảng viên Chức vụ Ghi chú
1 Trần Vân Trang x 1988 2010 ĐHSP Ngữ văn x
2 Phạm Ngọc Thủy x 1989 2014 ĐHSP Ngữ văn Tổ trưởng
3 Nguyễn Thị Thu Phương x 1981 2006 ĐHSP Ngữ văn Tổ phó
4 Đinh Thị Kiều Hoa x 1970 1995 ĐHSP Ngữ văn
5 Nguyễn Huyền Thoại Vy x 1974 2000 ĐHSP Ngữ văn
6 Nguyễn Thị Duyên x 1979 2002 ĐHSP Ngữ văn
7 Phạm Thị Thúy x 1985 2007 ĐHSP Ngữ văn x
8 Trương Thị Thành Lũy x 1983 20011 ĐHSP Ngữ văn
9 Đặng Thị Thanh Tường x 1982 2007 ĐHSP Ngữ văn x
10 Dương Thị Thanh Tùng x 1979 2001 ĐHSP Ngữ văn
11 Nguyễn Thị Ngọc Hảo x 1970 2004 CĐSP Nhạc TC Thư viện

GIỚI THIỆU TỔ TIẾNG ANH

- Tổng số CB-GV-NV: 8 giáo viên

- Trong đó: Nữ: 8; Đảng viên: 1; Đại học: 7; Thạc sĩ: 1

 
STT Họ và tên Nữ Năm sinh Năm vào ngành Trình độ CM, NV Thạc sĩ Đảng viên Chức vụ Ghi chú
1 Đinh Thị Diệp Thảo X 1971 2005 ĐHSP Tiếng Anh x Tổ trưởng
2 Lê Thị Kim Hồng x 1982 2004 ĐHSP Tiếng Anh Tổ trưởng
3 Đào Thị Như Hương x 1974 1998 ĐHSP Tiếng Anh Tổ trưởng CĐ
4 Nguyễn Thị Hoài Thu x 1977 2000 ĐHSP Tiếng Anh
5 Lê Thị Đạo x 1978 2001 ĐHSP Tiếng Anh
6 Nguyễn Thị Mai Hiên x 1982 2004 ĐHSP Tiếng Anh x
7 Nguyễn Thị Kim Chi x 1984 2007 ĐHSP Tiếng Anh
8 Võ Thị Y Khoa x ĐHSP Tiếng Anh

GIỚI THIỆU TỔ VẬT LÝ-CÔNG NGHỆ

- Tổng số CB-GV-NV: 11 giáo viên

- Trong đó: Nữ: 9; Đảng viên: 4; Đại học: 7; Thạc sĩ: 4;

 
STT Họ và tên Nữ Năm sinh Năm vào ngành Trình độ CM, NV Thạc sĩ Đảng viên Chức vụ Ghi chú
1 Đoàn Văn Viết Dũng 1971 1993 ĐHSP Vật lý
Đại học CNTT
Đại học QLGD
x Bí thư Chi bộ Hiệu trưởng
2 Trịnh Thị Gấm x 1978 2000 ĐHSP Vật lí x x Tổ trưởng
3 Nguyễn Thị Tình x 1973 1994 ĐHSP Vật lí x
4 Lê Thị Thanh Bình x 1978 2001 ĐHSP Vật lí x Tổ trưởng
5 Nguyễn Thị Lệ Hằng x 1977 2010 ĐHSP Vật lí
6 Nguyễn  Thanh Tú x 1989 2017 ĐHSP Vật lí x
7 Võ Đức Toàn 1983 2005 ĐHSP Vật lí
8 Phùng Thị Thu Hà x 1987 2010 ĐHSP Vật lí x Tổ phó, TTCĐ
9 Lê Khánh Loan x 1989 2015 ĐHSP Vật lí x
10 Mai Thị Sang x 1996 2020 ĐHSP Vật lí
11 Huỳnh Thị Bích Ngọc x 1996 2020 ĐHSP Vật lí

GIỚI THIỆU TỔ HÓA HỌC

- Tổng số CB-GV-NV: 9 giáo viên

- Trong đó: Nữ: 6; Đảng viên: 4; Đại học: 7; Thạc sĩ: 2.

 
STT Họ và tên Nữ Năm sinh Năm vào ngành Trình độ CM, NV Thạc sĩ Đảng viên Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Thị Hòa Châu x 1995 2020 ĐHSP Hóa học
2 Phan Đình Thuận 1993 2015 ĐHSP Hóa học x Tổ trưởng
3 Lương Thị Bích Thủy x 1979 2001 ĐHSP Hóa học
4 Huỳnh Thị Thanh x 1975 1998 ĐHSP Hóa học Tổ phó CM,  Tổ trưởng CĐ
5 Nguyễn Thị Thúy Ngân x 1982 2005 ĐHSP Hóa học
6 Nguyễn Thị Thanh Huyền x 1985 2007 ĐHSP Hóa học x
7 Phan Thanh Giàu 1984 2008 ĐHSP Hóa học x x
8 Phạm Thị Ngọc Thảo x 1978 2000 ĐHSP Hóa học x Phó hiệu trưởng Chi ủy viên
9 Lê Trần Nhật Minh 1993 2015 ĐHSP Hóa học x Bí thư Đoàn TN, PCTCĐ
 

GIỚI THIỆU TỔ SỬ-ĐỊA-GDKT&PL

- Tổng số CB-GV-NV: 13 giáo viên

- Trong đó: Nữ: 10; Đảng viên: 5; Đại học: 12; Thạc sĩ: 1

 
STT Họ và tên Nữ Năm sinh Năm vào ngành Trình độ CM, NV Thạc sĩ Đảng viên Chức vụ Ghi chú
1 Lê Thị Hòa x 1973 1994 ĐHSP Lịch sử Tổ trưởng
2 Nguyễn Trường Thi 1999 2021 ĐHSP Lịch sử x
3 Nguyễn Thị Xiêm x 1983 2006 ĐHSP Lịch sử
4 Nguyễn Thị Hải Lý x 1986 2010 ĐHSP Lịch sử
5 Huỳnh Thị Thuý x     ĐHSP Lịch sử
6 Lê Thị Quỳnh Trâm x 1977 2001 ĐHSP GDCT
7 Doãn Thị Hà x 1984 2012 ĐHSP GDCT x
8 Phạm Mỹ Hạnh x 1985 2019 ĐHSP GDCT TTCĐ
9 Võ Thị Ngọc x 1990 2019 ĐHSP Địa lí x
10 Nguyễn Quốc Cường 1996 2020 ĐHSP Địa lí x Thư ký HĐ
11 Nguyễn Thị Hạnh x 1982 2006 ĐHSP Địa lí Tổ phó
12 Phạm Thị Sao Mai x 1994 1920 ĐHSP Địa lí x x UV BCH CĐ
13 Nguyễn Minh Duýt 1996 2020 ĐHSP Địa lí

GIỚI THIÊU  TỔ SINH-THỂ DỤC-GDQP&AN

 

- Tổng số CB-GV-NV: 12

- Trong đó: Nữ 6; Đảng viên: 6; Đại học:8; Thạc sĩ:4.

STT Họ và tên Nữ Năm sinh Năm vào ngành Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Thạc sĩ Đảng viên Chức vụ Ghi chú
1 Phạm văn Tế 1967 1990 ĐHSP Huế Tổ trưởng
2 Nguyễn đức Thuận 1982 2011 ĐHSP Huế
3 Phan thị phương Anh x 1984 2005 ĐHSPĐN x
4 Võ thị việt Hà x 1984 2006 ĐHSPĐN x x
5 Nguyễn ngọc Thủy x 1984 2007 ĐHSPĐN
6 Trần thị thanh Thúy x 1995 2020 ĐHSPĐN
7 Nguyễn vũ việt Hùng 1981 2005 Cử nhân GDTC x Tổ phó
8 Nguyễn vĩnh Hưng 1982 2006 ĐH TDTT
9 Nguyễn thị hồng Thủy x 1981 2003 ĐHSPGDTC x CTCĐ
10 Hồ thị Hồng x 1989 2011 ĐHSPĐN x
11 Lê văn Hoạt 1993 2018 ĐHTDTTĐN x
12 Cao xuân Thái 1995 2018 ĐHTDTT-GDTC x x BT Chi đoàn GV