Tổ Văn phòng

DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỔ VĂN PHÒNG

– Tổng số VC-NLĐ: 10 người

– Trong đó: Nữ: 6; Đảng viên: 1, Đại học: 2; Thạc sĩ: 0; Khác: 8;

 
STT Họ và tên Nữ Năm sinh Năm vào ngành Trình độ CM, NV Thạc sĩ Đảng viên Chức vụ Ghi chú
1 Đặng Thị Mỹ Hạnh x 1981 2004 Đại học x Tổ trưởngUV BCH CĐ
2 Phạm Thị Hồng Hạnh x 1990 2023 ĐH Kế toán
3 Trương Thị Thuỷ x 1984 2014 Cao đẳng Tổ phó
4 Nguyễn Thị Mai x 1995 2002 Cao đẳng TTCĐ
5 Nguyễn Chúc 1965 2011 12/12
6 Lê Kim Tiền 1967 2017 12/12
7 Nguyễn Thành Trung 1960 2018 10/10
8 Nguyễn Thị Hết x 1969 2019 12/12
9 Vũ Trường Thọ 1967 2004 Trung cấp
10 Nguyễn Thị Thùy Lân x 1971 2019 9/12